Bezpečnostní agentury » Služby » Proč si nás vybrat?


Proč si nás vybrat?I. Kritéria vyřazení bezpečnostní agentury

1. Výpis z obchodního rejstříku

2. Potvrzení o bezdlužnosti (každé čtvrtletí je naše bezpečnostní agentura povinna vyžadovat od příslušných státních úřadu, FÚ, OSSZ, ZP, CÚ, potvrzení o tom, že nemá vůči těmto úřadům splatný nedoplatek na pojistném a penále a nemá daňové nedoplatky. I za 3. čtvrtletí 2012 jsme tato potvrzení získali a splnili tak základní podmínku přiznání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

II. Kritéria výběru bezpečnostní agentury

1. Rozvahy a přehledy zisku a ztrát (více naleznete na www.justice.cz).

2. Organizační struktura (společnost má tříúrovňový systém řízení, ředitel bezpečnostní agentury, vedoucí služeb, vedoucí ostrahy na jednotlivých objektech).

3. Profesionalita (všichni zaměstnanci jsou schopni předložit doklady prokazující jejich odbornou způsobilost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost a splňují tak základní podmínku novely živnostenského zákona, povinnost provozovat koncesovanou živnost „Ostraha majetku a osob" pouze takto způsobilými zaměstnanci).

4. Reference

5. Systém kvality ve společnosti (ISO 9001 a ISO 27001).

III. Kritéria pro přidělení

Personál bezpečnostní agentury

1.  Dovednosti a schopnosti (Bezpečnostní agentura disponuje profesionálním týmem, který je kvalifikačně i osobnostně připraven přispívat k maximálnímu využívání stávajících i budoucích moderních poznatků do systémů ochrany objektu a jejich aplikaci do praxe. V naší bezpečnostní agentuře věnujeme pozornost rozvoji a vzdělání našich pracovníků a pravidelnému ověřování získaných znalostí. Pracovníci absolvují pravidelná periodická i mimořádná školení z oblasti BOZP, obsluhy technických prostředků, použití mírnějších prostředků, komunikace, instrukcí pro výkon a dalších oblastí.).

2.  Metodologie náboru zaměstnanců (všichni uchazeči o zaměstnání musí splňovat: občan ČR; minimální věk 21 let; způsobilost k právním úkonů; čistý výpis z trestního rejstříku; posudek lékaře o zdravotní způsobilosti; profesní výcvik v oboru pracovník ochrany objektu).

3. Pracovní podmínky (společnost má vytvořený Vnitřní předpis, kterým upravuje všechny relevantní procesy od vzniku pracovního poměru po platové podmínky a systémy odměňování).

Řízení bezpečnostní agentury

1. Řídící tým (přijetím zákona o Policii ČR a novelami zákona o živnostenském podnikání došlo ke změnám požadavků na odbornou způsobilost i ke změnám podmínek provozování živnosti Ostraha majetku a osob (živnost probezpečnostní agentury). Rozhodnutím Magistrátu města Plzně splňuje jednatel společnosti KP-TINEX spol. s r.o. (Bezpečnostní agentura Plzeň) podmínky pro provozování živnosti dle § 27 odst. 3 živnostenského zákona i spolehlivost,  bezúhonnost a odbornou způsobilost podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/2010 Sb).

2. Styk se zákazníkem (součinnost s klientem realizujeme minimálně v následujícím rozsahu: poskytnutí interview řídícími pracovníky, jako podklad pro zpracování dokumentace, připomínkování a schválení dokumentace, stanovení odpovědné osoby k předávání úkolů nad rámec zpracované dokumentace, vzájemná komunikace, konzultace a výměna nezbytných informací a hodnocení situace s cílem realizovat zdokonalení použití bezpečnostních služeb).

3. Kontrolní činnost (provádíme u jednotlivých bezpečnostních služeb potřebné interní audity. Jejich výstupem jsou zprávy, na jejichž základě bude provedena realizace jednotlivých nápravných případně preventivních opatření, které zajistíme po konzultaci se Zadavatelem: provedení pravidelných (1x měsíčně) i mimořádných auditů, vyhotovení zpráv z těchto auditů, včetně návrhu doporučení pro zlepšení systému nebo zjištění neshod, průběžná metodická kontrola pracovníků, stálá kontrola pracovníků využitím kontrolního obchůzkového systému).

Infrastruktura bezpečnostní agentury

1.  Vybavení zaměstnanců (společnost poskytuje bezpečnostní služby vlastními zaměstnanci, kteří jsou vybaveni uniformou, spojovacími prostředky, mírnějšími prostředky, svítilnou a osobními ochrannými pracovními prostředky).

2. Kontrolní obchůzkový systém (nyní naše bezpečnostní agentura ke všem uzavřeným smlouvám o Ostraze objektu instaluje kontrolní obchůzkový systém. Klientovi tak poskytujeme ucelený přehled o průběhu poskytované služby na jeho objektu, a to zcela bezplatně).

3. 24 hodinová podpora – centrální systém (pult centrální ochrany, nebo také zkráceně PCO provozujeme v objektech, kde současně vykonáváme fyzickou ostrahu a signál hlášení o napadení je tedy okamžitě vyhodnocován a zpracováván v místě, což zaručuje včasnou a správnou reakci na hlášené stavy narušení a současně je vyveden k vedoucímu služeb, který zajistí kontrolu pracovníků a součinnost s klientem a orgány PČR, HZS, RZS).

Společnost

1. Rozsah služeb (Navrhneme zadavateli, na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik, stanovením množství a významu jeho majetku, hrozbám, kterým je tento vystaven a v neposlední řadě jeho zranitelnosti vůči možným hrozbám, použití bezpečnostních služeb, tedy provádění fyzické ostrahy objektu, využívání technických prostředků a režimových opatření při ochraně jeho objektu. Definujeme a popíšeme tyto bezpečnostní služby do Instrukcí pro výkon bezpečnostní služby. Provedeme realizaci bezpečnostních služeb v praxi. Provedeme pravidelnou kontrolu a údržbu navržených a přijatých bezpečnostních služeb).

2. Pojištění (Naše bezpečnostní agentura je pojištěna na odpovědnost za škodu související s provozní činností na částku 10 milionů korun s možností jeho navýšení až na částku 100 milionů. Díky kvalitnímu pojištění, které přesně kryje požadavky a potřeby klienta, přebíráme veškerou odpovědnost za svěřený majetek. Přehled parametrů pojištění - kopie).

3. Osvědčení (Bezpečnostní agentura úspěšně prošla bezpečnostní prověrkou organizace Národním bezpečnostním úřadem na stupeň Vyhrazené. Statutární zástupce disponuje prověřením na stupeň Vyhrazené.).

4.  Náhradní plnění (spoluprací s námi uskutečníte platbu za služby, které jste odebrali od právnické osoby uvedené v § 81, odst.2, písm. b, Zákona č. 435/2004 Sb.).

5.  Profesní sdružení (jsme členy Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR).

Více referencí

Zobrazit více referencí

© Všechna práva vyhrazena Bezpečnostní agentura KP-TINEX spol. s r.o. - bezpečnostní agentury

Výroba originálních internetových stránek